Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Formy pomocy

Zakres oraz formy pomocy:
 • poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe)
 • pomoc psychologiczna i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym:
  • indywidualna,
  • grupowa,
  • rodzinna.

 • Pomoc interwencyjna – wizyty środowiskowe, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych.
 • Pomoc doraźna osobom w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. : doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków, przestępstw (napady, gwałty), doświadczającym straty osób bliskich.
 • Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych, monitorowania przebiegu spraw wspólnie z klientem (osoby niebędące klientami CIK mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc prawną TU).
 • Budowanie naturalnego systemu wsparcia w środowisku rodzinnym.
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa w zakresie organizowania warsztatów i szkoleń oraz organizowania konferencji, spotkań instytucji świadczących pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

Przemoc w rodzinie.

Grupa samopomocowa dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
Celem grupy jest wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń oraz udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, wymiana informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy i innych sytuacjach trudnych, poszerzanie wiedzy o samym sobie, pozyskiwanie poczucia oparcia, podnoszenie poczucia własnej wartości i sprawstwa. Opiekę merytoryczną i terapeutyczną nad grupą sprawuje mgr Agnieszka Gaborska. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach tej grupy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem CIK.
Od naszych pracowników uzyskasz poradę i pomoc.

Dla osób doświadczających przemocy.


Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a prowadzi nabór na;

GRUPĘ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Interwencji Kryzysowej pod nr 81 466 55 46 i umówienie się na indywidualne konsultacje. Udział w grupie jest bezpłatny. Planowanych jest 12 spotkań, które odbywać się będą w każdą środę w godz. 17.00-19.00. Grupę prowadzą: Natalia Gierczak i Kamila Murat-Rycek.

Więcej informacji

Grupa terapeutyczna DDA

Grupa adresowana jest do osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym, tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Od naszych pracowników uzyskasz poradę i pomoc. Godziny zajęć poniedziałki:  16-18.
Tel. 81 466 55 46.


Szkoła dla rodziców

"Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
Zapraszamy na warsztaty wszystkich, którzy pragną rozwijać umiejętności wychowawcze, doskonalić się w roli rodzica lub potrzebują fachowego wsparcia w zakresie poprawy relacji z dzieckiem.
Więcej informacji