Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy

Cele i zadania.
W okresie od czerwca do grudnia 2017 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje projekt „Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Projekt zakłada:
Działania mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez profesjonalistów mających bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi i zagrożonymi przemocą.
  • Superwizja dla pracowników Centrum
  • Superwizja dla członków grup roboczych
  • Konsultacje specjalistyczne dla pracowników oświaty dotyczące podejmowania działań w sytuacji przemocy w rodzinach uczniów

Działania mające na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

  • Poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie.
  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
  • Poradnia internetowa dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie oraz interwencyjny kontakt mailowy dla świadków przemocy domowej.


Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie w ramach  Projektu „Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy”,  utworzyło poradnię internetową dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.
Napisz sosprzemoc@cik.lublin.eu, zgłoś problem w sprawach przemocy domowej.


Plakat projektu.

Wszelkie informacje pod nr 81 466 55 46
Koordynator: Kamila Murat-Rycek


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.