Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

 

Organizacje pozarządowe

L.p.
 
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

E-mail

Zakres świadczonej pomocy

    
  1.
 
 
Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

81 533 72 09
 783 510310
 535 000 523
bonafides@op.pl cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Prowadzenie przy ul. Niecałej 18/3 w Lublinie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej świadczącego pomoc specjalistyczną i interdyscyplinarną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne, pomoc socjalna, doradztwo zawodowe, mieszkanie interwencyjne.
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
   2. 
Stowarzyszenie „KONTAKT”
ul. Skierki 12
20-601 Lublin
81 533 79 99
kontakt577@wp.pl
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
Realizacja programu w ramach przeciwdziałania narkomanii skierowanego do specyficznych grup odbiorców, np. kobiet, ofiar przemocy, matek z dziećmi poprzez prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
   3. 
Stowarzyszenie „STOP”
ul. Towarowa 19
20-205 Lublin
81 748 38 89
stowarzyszeniestop@o2.pl
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
   4. 
Towarzystwo „NOWA KUŹNIA"
ul. Samsonowicza 25
20-485 Lublin
81 443 43 13
poczta@towarzystwo-kuznia.lublin.pl
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
   5. 
Fundacja „PRAESTERNO”
ul. Czerniakowska 26A/5
00-714 Warszawa Ośrodek w Lublinie
ul. Głęboka 8A
20-400 Lublin
663 742 779 601 199 711
biuro@praesterno.pl
Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy w formie grupy warsztatowej.
   6. 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5 20-109 Lublin
81 534 38 87
poczta@agape.lublin.pl
Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy w formie poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych.
Realizacja programu radzenia sobie z emocjami, z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów w formie poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych.
   7. 
Stowarzyszenie „SYNERGIA”
ul. Inżynierska 3
20-484 Lublin
81 441 75 79 533 030 007
stowarzyszeniesynergia@op.pl
Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy w formie grupy warsztatowej.
Realizacja programu radzenia sobie z emocjami, z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów w formie poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych.
   8. 
Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych „OD NOWA”
ul. P. Gojawiczyńskiej 44
20-827 Lublin
605 246 094
biuroodnowa@wp.pl
Realizacja programu w ramach przeciwdziałania narkomanii skierowanego do specyficznych grup odbiorców, np. kobiet, ofiar przemocy, matek z dziećmi poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego.


Podmioty lecznicze

L.p.
 
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

E-mail

Zakres świadczonej pomocy

    
  1.
 
 
Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
ul. Montażowa 16 20-214 Lublin

81 745 10 10
poradnia.monar.lublin@wp.pl
Realizacja programu zawierającego działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
   2. 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
Al. Kraśnicka 100
20 – 718 Lublin
81 537 42 29
szpital@szpital.lublin.pl
Realizacja programu zawierającego działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
   3. 
Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii MODUS Spólnicka–Maślanko, Młynarczyk i S-ka Spółka Jawna
ul. Jana Sawy 8/014 20-632 Lublin
81 528 00 69
brak danych
Realizacja programu zawierającego działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie


Jednostki Miasta Lublin

L.p.
 
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

E-mail

Zakres świadczonej pomocy

    
  1.
 
 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin

81 466 55 46
pomoc@cik.lublin.eu
Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublin pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z: przemocą w rodzinie, uzależnieniem, alkoholizmem, hazardem lub narkomanią własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, kryzysami osobistymi, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W zakresie świadczonej pomocy przez Centrum jest poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe), pomoc psychologiczna i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym (indywidualna, grupowa, rodzinna) oraz pomoc interwencyjna- wizyty środowiskowe w szczególnie traumatycznych sytuacjach życiowych, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych. Pomoc doraźna świadczona jest w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków, przestępstw, doświadczającym straty osób bliskich. Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych, monitorowanie przebiegu spraw wspólnie z klientem.
Kolejnym zadaniem Centrum jest prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania numer 81 534 60 60. Telefon obsługują specjaliści z różnych dziedzin (psychologowie, pedagodzy, terapeuci). Telefon przeznaczony jest głownie dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy.
   2. 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
ul. Koryznowej 2 d 20-137 Lublin
ul. Głęboka 11
20-612 Lublin
81 466 53 00


 81 466 54 86
centrum@mopr.lublin.pl; www.mopr.lublin.pl


 sekcjank@mopr.lublin.eu
Prowadzenie przy ul. Popiełuszki 28E/3 w Lublinie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin świadczącej poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, EEG biofeedback, psychoprofilaktyke, psychoedukację.Realizacja zadań określonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez Sekcję ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu: diagnozowania problemów przemocy w rodzinie i podejmowania działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskiej karty”.
   3. 
Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie
Siedziba Zespołu – Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 ul. Głęboka 11
20-612 Lublin
81 466 54 86
z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie. Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Informacja o placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzących działania skierowane do osób stosujących przemoc.

Jednostki Miasta Lublin

L.p.
 
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

E-mail

Zakres świadczonej pomocy

    
  1.
 
 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin

81 466 55 46
pomoc@cik.lublin.eu
Do stałych zadań Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie należy realizowanie podstawowych i pogłębionych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Część programów realizowana jest na terenie Centrum, a część we współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie.