Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Formy pomocy

Zakres oraz formy pomocy:




 • poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe)
 • pomoc psychologiczna i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym:
  • indywidualna,
  • grupowa,
  • rodzinna.

 • Pomoc interwencyjna – wizyty środowiskowe, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych.
 • Pomoc doraźna osobom w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. : doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków, przestępstw (napady, gwałty), doświadczającym straty osób bliskich.
 • Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych, monitorowania przebiegu spraw wspólnie z klientem (osoby niebędące klientami CIK mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc prawną TU).
 • Budowanie naturalnego systemu wsparcia w środowisku rodzinnym.
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa w zakresie organizowania warsztatów i szkoleń oraz organizowania konferencji, spotkań instytucji świadczących pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

"Szkoła dla Rodziców"

Serdecznie zapraszamy Rodziców na warsztaty "Szkoła dla Rodziców", w których nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Na warsztatach dowiedzą się Państwo jak:
 • lepiej zrozumieć swoje dziecko
 • skuteczniej się z nim porozumiewać
 • wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości
 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • umacniać rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
Odbywają się cyklicznie co tydzień. Czas trwanie jednych zajęć około 2,5 godziny.
Planowany termin rozpoczęcia: 15.01.2019 r. o godzinie 16.00. Miejsce warsztatów: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ul. Probostwo 6A
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 081- 466 - 55 - 47 lub osobiście w siedzibie CIK


Przemoc w rodzinie.

Pomoc dla osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie

Dla osób doświadczających przemocy:
pomoc indywidualna: psychologiczna, terapeutyczna, prawna, praca socjalna; uczestnictwo w grupach psychoedukacyjnych, terapeutycznych, DDA, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia – pomoc w postaci schronienia;
Dla osób stosujących przemoc:
pomoc indywidualna psychologiczna, terapeutyczna, konsultacje z terapeutą uzależnień; uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Dla osób doświadczających przemocy.


Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a prowadzi nabór na;

GRUPĘ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Interwencji Kryzysowej pod nr 81 466 55 46 i umówienie się na indywidualne konsultacje. Udział w grupie jest bezpłatny. Planowanych jest 12 spotkań, które odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Więcej informacji

Grupa terapeutyczna DDA

Grupa adresowana jest do osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym, tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Od naszych pracowników uzyskasz poradę i pomoc. Godziny zajęć poniedziałki:  16-18.
Tel. 81 466 55 46.


Szkoła dla rodziców

"Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
Zapraszamy na warsztaty wszystkich, którzy pragną rozwijać umiejętności wychowawcze, doskonalić się w roli rodzica lub potrzebują fachowego wsparcia w zakresie poprawy relacji z dzieckiem.
Więcej informacji