Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Informacja z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d zorganizował prelekcję skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne).


Przewodniczący Zespołu p. Adam Mołdoch przybliżył uczestnikom spotkania działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jako Organu doradczego Prezydenta Miasta Lublin. Podczas prelekcji przedstawiciele placówek ochrony zdrowia zapoznali się m. in. z ustawowym obowiązkiem wszczynania procedury Niebieskie Karty, sposobem wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, zasadami współpracy w ramach grup roboczych, a także konieczności zawiadamiania określonych służb o podejrzeniu przestępstwa. Poruszono tematykę znaczenia procedury Niebieskiej Karty w postępowaniu sądowym. Zaprezentowano ofertę bezpłatnego wsparcia, którego udzielają jednostki Miasta Lublin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz leczenia uzależnień.

Adam Mołdoch               

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.