center

AKTUALNOŚCITELEFON ZAUFANIA dla Dzieci i MłodzieżyZdajemy sobie sprawę, że ci najmłodsi, mierząc się z trudnościami codziennego życia, potrzebują profesjonalnego wsparcia, świadczonego przez osobę, która specjalizuje się z pracy z dziećmi i młodzieżą. Wychodząc naprzeciw tym problemom, ruszamy z nowym przedsięwzięciem, jakim jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Z tej formy wsparcia będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 14-22. Numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 789 777 981 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest nową formą wsparcia w CIK. Nasz regularny, całodobowy telefon zaufania będzie działał bez zmian.


Pamiętajcie, że nadal możecie uzyskać całodobowe wsparcie dzwoniąc pod numer: 733 588 900
 •   Plakat do pobrania

 • Informacja z dnia 4 marca 2024 r.


  Z przyjemnością informujemy, że od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021–2027 realizuje Projekt „POMOC kontra przemoc”. Planowane jest rozszerzenie oferty CIK poprzez podniesienie kompetencji kadry oraz zorganizowanie nowych form pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób w kryzysie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Projektu oraz zgłaszania chęci uczestnictwa.

  Szczegóły w załączonych dokumentach.
 •   Regulamin
 •   Ogłoszenie o rekrutacji
 •   Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.
 •   Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji
 •   Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji
 •   Logotypy z info Pomoc kontra przemoc


 • Informacja z lipca 2023 r.


  W 2023 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje projekt ,,Bliżej pomocy-bez przemocy" w ramach programu osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


  Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych


  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.3 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, typ projektu: Rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji.


  • Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów i wspólna realizacja części zadań we wdrażanych projektach, w tym zarządzanie tymi projektami w ramach VIII, Działanie 8.3 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027.
  • Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027.
  • Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji ustalonych działań projektowych, mogą zostać wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 posiadające siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego.
  • Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r.
  • Załącznikiem do ogłoszenia jest formularz oferty. Załącznik.
  • Oferty należy dostarczyć do siedziby Centrum Interwencji Kryzysowej osobiście na adres: Probostwo 6A, 20-089 Lublin, w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30; nie później jednak niż 3 lipca do godziny 10.00, z dopiskiem „Otwarty nabór na wyłonienie Partnera w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.3 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” do dnia 3 lipca 2023 r do godziny 10.00.


  Formularz ofertowy.


  Czym jest handel ludźmi?

  Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania.

  Co może wskazywać, że mamy do czynienia z handlem ludźmi?

  • Osoba nie posiada dokumentów, posiada tylko ich kopię lub fałszywe dokumenty; mówi, że dokumenty zostały jej zabrane.

  • Osoba wróciła z pracy za granicą i nie posiada żadnych pieniędzy; nie otrzymała wynagrodzenia za pracę, otrzymywała częściowe wynagrodzenie lub otrzymywała wyłącznie pieniądze na jedzenie.

  • Osoba wykonywała pracę inną niż uzgodniona przed wyjazdem, ktoś zorganizował jej pracę za uprzednią opłatą (płaciła za pośrednictwo), załatwił transport.

  • Osoba była zmuszana do pracy, do czynności seksualnych, do żebrania lub do popełniania przestępstw.

  • Osoba miała ograniczony dostęp lub w ogóle uniemożliwiony do pomocy medycznej, do korzystania z toalety, wyżywienia, ubrania, art. Sanitarnych.

  • Osoba posiada obrażenia mogące powstać w wyniku ograniczenia swobody poruszania (np. obtarcia na nadgarstkach lub kostce).

  • Osoba nie miała możliwości swobodnego kontaktu z rodziną (np. pisania sms lub odbierania połączeń lub mogła tylko dzwonić pod nadzorem osób trzecich) lub kompletnie została odizolowana od rodziny.

  • Osoba podlegała kontroli lub wysokim karom za małe przewinienia (np. brak za nie wypracowanie dziennego limitu, za zły ubiór, niezadowolenie klienta).

  • Osoba została związana spłatą długu (za transport, dokumenty, pobyt, wyżywienie lub ochronę).

  • Osoba nie mogła zakończyć pracy i wrócić do domu wtedy kiedy chce, nie mogła odmówić wykonywania określonych czynności, groziła za to kara.

  • Osoba ma obawy przed mówieniem otwarcie o tym co się stało, sprawia wrażenie, jakby zachowywała się według narzuconych poleceń.

  Osoby, które doświadczyły handlu ludźmi, mogą zgłosić się po pomoc, niezależnie od ich obywatelstwa i statusu prawnego.

  W przypadku trudności w identyfikacji ofiary wskazany jest kontakt i konsultacja z organizacją pozarządową rekomendowaną przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

  Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi(KCIK)

  tel. +48 22 628 01 20,

  +48 605 687 750,

  e-mail: kcik@strada.org.pl.

  Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada

  La Strada prowadzi Telefon zaufania (pomoc, porady): 22 628 99 99.

  Stowarzyszanie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

  tel. 32 255 38 69

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna FDN)

  tel. 22 616 02 68


  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

  10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to dzień poświęcony poszanowaniu praw i wolności człowieka, które są niezbywalne i dotyczą każdej jednostki bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek urodzenie czy inny status. Jest to dzień, w którym człowiek szczególnie świętuje swoje znaczenie w świecie. Niestety pomimo tak licznych możliwości ochrony praw człowieka w Polsce są one nadal wielokrotnie łamane. Łamane są prawa kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, nosicieli wirusa HIV, mniejszości narodowych, mniejszości seksualnych, religijnych, uchodźców i wielu innych grup społecznych. Przykładami takich naruszeń są: brak dostępu do informacji, edukacji, pracy i pomocy społecznej, zwalnianie z pracy, upokorzenia, bezprawne zatrzymywanie w aresztach, odmowa świadczeń zdrowotnych, pobicia czy wręcz morderstwa. W związku z tym 10 grudnia to szczególny dzień, w którym warto szerzyć wiedzę na temat poszanowania praw człowieka. „Warto pamiętać, że prawa człowieka nie są dane raz na zawsze i że w każdym pokoleniu należy o nie zabiegać, o nich mówić i o nie się upominać”.

  Jeśli zmagasz się z kryzysem i potrzebujesz wsparcia, znajdziesz je w Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  Całodobowy Telefon zaufania: 733 588 900

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć?

  Dyskryminacja ze względu na płeć to zjawisko, polegające na nierównym, niekorzystnym traktowaniem kobiety lub mężczyzny w określonej sytuacji (np. zawodowej), wyłącznie ze względu na przynależność do danej płci. Dyskryminacja może przybierać różne formy – pośrednią lub bezpośrednią. W pierwszym przypadku zjawisko dyskryminacji jest zakamuflowane, natomiast w drugim jawne.

  Przykłady bezpośredniej dyskryminacji:

  •Ogłoszenia o pracę, sformułowane w taki sposób, że jedna z płci jest z góry wykluczona

  •Niższe wynagrodzenie dla kobiet względem płacy mężczyzn, zajmujących takie samo stanowisko

  •Zwolnienie z pracy, odmowa zatrudnienia bądź odmowa przedłużenia umowy ze względu na ciążę

  •Umniejszanie kompetencji lub deprecjonowanie osiągnięć zawodowych ze względu na płeć

  Zjawisko dyskryminacji pośredniej jest często trudne do zauważenia. Zwykle są to pozornie neutralne normy, które w praktyce niekorzystnie wpływają na konkretną grupę. Przykładem może być tutaj niższa stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, kiedy większość z nich stanowią kobiety. Wszelkie formy molestowania, również seksualnego, czy też niekorzystne traktowanie osób, które sprzeciwiły się takim zachowaniom, to bardziej skrajne przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. .

  Jeśli zmagasz się z kryzysem i potrzebujesz wsparcia, znajdziesz je w Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  Całodobowy Telefon zaufania: 733 588 900

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Jak wspierać osoby LGBT+?

  Osobowy LGBT+ mają prawo do korzystania z tych samych praw przysługujących innemu człowiekowi: prawo do wolności wypowiedzi, nietykalności cielesnej czy prawo do ochrony dóbr osobistych… Niekiedy jednak sytuacja w Polsce wskazuje na brak ochrony społeczności LGBT+ przed przestępstwami i mową nienawiści. W świetle polskiego prawa związki osób tej samej płci nie są uznawane za rodzinę, co w konsekwencji wpływa na brak szeregu uprawnień związanych z funkcjonowaniem życia codziennego (nie mają prawa do dziedziczenia, z pochówku partnera, ubezpieczenia partnera przez partnera, adopcji czy renty). Osoby LGBT+ w naszym kraju niejednokrotnie muszą mierzyć się z wyzwiskami, oceną, brakiem akceptacji, poniżaniem czy wykluczeniem społecznym. To co możemy zrobić, to wspierać osoby LGBT+ , które wsparcia potrzebują oraz nie być obojętnym gdy mamy świadomość, że doświadczają trudności w związku ze swoją orientacją.

  Jeśli zmagasz się z kryzysem i potrzebujesz wsparcia, znajdziesz je w Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  Całodobowy Telefon zaufania: 733 588 900

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Kto z nas nie doświadczył stresu?

  Przyspieszone bicie serca, szybszy oddech, ucisk w żołądku. Stres jest normalną reakcją naszego organizmu na różne zdarzenia i doświadczenia, może być pozytywny, w sytuacji gdy mobilizuje organizm do działania, jednak długotrwały może mieć negatywne skutki… Mierzymy się z nim każdego dnia – w pracy, szkole … Nie sposób go uniknąć, ale można sobie z nim radzić….

  Jest wiele takich sposobów, a kilka z nich znajdziesz poniżej:

  -Pamiętaj o odpowiedniej diecie.

  -Zadbaj o aktywność fizyczną.

  -Zadbaj o higienę swojego snu, staraj się przesypiać minimum 7-8h.

  Jeśli mierzysz się z długotrwałym stresem lub nie wiesz, jak sobie z nim radzić, możesz zgłosić się do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  Całodobowy Telefon zaufania: 733 588 900

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  W Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie funkcjonuje Telefon Zaufania w języku ukraińskim. Jeśli znalazłeś się w kryzysie i potrzebujesz pomocy zadzwoń!


  CZYM JEST HEJT?

  Hejt, rozumiany również jako "mowa nienawiści", jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, szczególnie wśród młodzieży. Dotyka co czwartą osobę w Internecie. Należy jednak zaznaczyć, że ta agresywna postawa przenika również do życia społecznego, w każdym jego aspekcie i może przynieść bardzo negatywne skutki osobie doświadczającej hejtu.

  Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób sobie z nim radzić:

  1.Koniecznie zgłoś sprawę- jeśli hejt dotyka cię w Internecie, napisz do administratora strony, aby usunął wpis. Możesz również zgłosić sprawę do wychowawcy, jeśli jest to osoba ze szkoły.

  2.Wyjaśnij sprawę z osobą hejtującą- spróbuj wytłumaczyć jej jak się z tym czujesz.

  3.Porozmawiaj z kimś- jeśli nie radzisz sobie z zaistniałą sytuacją, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą…

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  Całodobowy Telefon zaufania: 733 588 900

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Czym jest przemoc wobec dziecka?

  „Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.”(D.G. Gill).

  Rodzaje przemocy wobec dziecka:

  - przemoc fizyczna (każde celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, używanie siły fizycznej wobec dziecka, które powoduje lub może powodować urazy fizyczne, zagrażać zdrowiu, rozwojowi lub godności dziecka).

  - przemoc emocjonalna (długotrwała, szkodliwa interakcja z dzieckiem, która może negatywnie wpływać na jego rozwój, może być to działanie, jak i zaniechanie np. agresja słowna, izolowanie, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania, niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie prywatności, alienacja rodzicielska).

  - wykorzystanie seksualne (zachowania, które prowadzą do zaangażowania dziecka w aktywność natury seksualnej, intencją jest zaspokojenie seksualnego osoby dorosłej, mogą to być zachowania z kontaktem fizycznym ale także bez kontaktu fizycznego).

  - zaniedbanie (niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, nierespektowanie podstawowych praw dziecka przez rodziców, opiekunów, nie zawsze jest rozmyślnym działaniem, niekiedy do zaniedbania dochodzi z nieuwagi, niewiedzy, braku umiejętności lub możliwości).

  Nie bądźmy obojętni na krzywdę dzieci, jeśli jakieś zachowanie budzi Twoje wątpliwości, zadzwoń na 112 i poinformuj o swoich obawach…

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  20-089 Lublin

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  KRYZYS UTRATY ZDROWIA

  Choroba może przydarzyć się każdemu z nas, a jej konsekwencje i sytuacja z nią związana bywają bardzo trudne.

  Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z nagłą utratą zdrowia, np. w wyniku wypadku, czy też utratą zdrowia wynikającą z choroby przewlekłej, możemy znaleźć się w sytuacji kryzysu, czyli okolicznościach, w których doznajemy zakłócenia dotychczasowej równowagi psychicznej. Osoba doświadczająca kryzysu utraty zdrowia może odczuwać cierpienie związane ze sferą emocjonalną, poznawczą, behawioralną, a także społeczną. Co to oznacza? Pod względem emocjonalnym może dominować lęk związany z zagrożeniem życia i zdrowia, obawa przed tym, co przyniesie przyszłość. Może pojawiać się smutek, żal, wyczerpanie, złość i wiele innych emocji, które mogą przytłaczać. Utrata zdrowia może wiązać się z chwilową lub trwałą niezdolnością do pracy i pełnienia ról społecznych, co przekłada się niekiedy na samoocenę, poczucie bycia potrzebnym, wartościowym. Czasem trzeba przystosować się do nowej rzeczywistości, a czasem tylko przetrwać przejściowy kryzys. W obu przypadkach warto poszukać wsparcia psychologicznego.

  Takiego rodzaju pomoc - wsparcia w kryzysie - nieodpłatnie oferuje Centrum Interwencji Kryzysowej.

  Znajdujemy przy ul. Probostwo 6a w Lublinie.

  Można przyjść osobiście lub zadzwonić pod nr 81 466 55 46.


  Jak pomóc osobie zmagającej się z myślami samobójczymi?
  Według danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji w 2021 roku w wyniku samobójstwa życie odebrało sobie aż 5201 osób, co przekłada się na 15 udanych prób samobójczych dziennie. 1495 dzieci i młodzieży do 18 roku życia podjęło próbę samobójczą z czego 127 zakończyło się śmiercią. Na każdą 28- osobową klasę przypada średnio dwóch uczniów po próbie samobójczej. Natomiast w grupie młodych osób na każdą odnotowaną śmierć samobójczą przypada od 100 do 200 prób. Co robić kiedy masz nasilające się myśli samobójcze? • Porozmawiaj z kimś: bliską osobą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, lekarzem. Jeśli wydaje Ci się to zbyt przytłaczające lub przerażające zadzwoń na całodobowy telefon zaufania 733 588 900 czynny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu • Przyjdź do Centrum Interwencji Kryzysowej- ul. Probostwo 6A lub zadzwoń aby umówić się na wizytę: 814 66 55 46 • Zastanów się czy jest jakieś miejsce dla którego możesz się udać, aby poczuć się bezpiecznie • Jeśli natarczywe myśli nie dają ci spokoju wezwij karetkę dzwoniąc pod 112 lub udaj się do najbliższego szpitala. Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście…
  Czym jest strata?

  W czasie życia wielokrotnie doświadczamy straty.

  Tego typu doznania mogą dotyczyć wielu obszarów życia:

  • zakończenia relacji - na skutek konfliktu, rozstania, rozwodu, śmierci

  • utraty pewnego aspektu „ja” - zdrowia, sprawności jako skutek wypadku lub starzenia się, przemijającej młodości

  • utraty dóbr, dobytku na skutek zguby, klęski żywiołowej, kradzieży czy złych inwestycji

  • utraty wartości, takich jak na przykład poczucia bezpieczeństwa, miłości, sukcesu, pracy, wolności..

  Każda strata rozpoczyna proces adaptacji do nowej sytuacji, ale zanim ona nastąpi, zaobserwować będzie można pewne etapy, takie jak: brak mobilizacji, występowanie okresu szoku i zaprzeczania, silne reakcje - pobudzenie, rozpacz, zwątpienie w siebie, ujawnianie skrywanych emocji takich jak złość czy gniew. One wszystkie są całkowicie normalne w zaistniałych okolicznościach. Gdy osoba doświadczająca straty zaczyna na nowo układać sobie rzeczywistość, pojawia się chęć odnalezienia odpowiedzi na pytanie: co mogę zrobić w tej sytuacji? Wiąże się to z poszukiwaniem sensu, nadawaniem znaczenia temu co się stało. Jeśli doświadczyłeś/łaś straty lub znasz kogoś kto się z nią zmaga i czuje się zagubiony, przekaż mu kontakt do CIK, nasi eksperci pomogą Ci się odnaleźć.

  Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście…

  Zapraszamy!

  Centrum interwencji Kryzysowej

  ul. Probostwo 6A,

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  "Nie wchodź w przemoc, wejdź do wody”.

  W związku z realizacją Międzynarodowej Kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie wraz z Lubelskim klubem Morsów zaprasza na wydarzenie "Nie wchodź w przemoc, wejdź do wody”.

  Morsowanie odbędzie się przy Molo Marina, nad Zalewem Zemborzyckim w niedzielę 04.12.2022 r. o godz. 12:00.

  Dla wszystkich uczestników wydarzenia, ciepły poczęstunek przygotował Caritas Polska.

  Serdecznie zapraszamy!


  Informacja z dnia 01.12.2022r.

  Dziś pochylimy się nad tematem trudnym, jakim jest żałoba.

  Żałoba jest procesem złożonej reakcji (psychologicznej, somatycznej, społecznej i duchowej) pojawiającej się wskutek utraty bliskiej osoby. Jest to adaptacyjny mechanizm radzenia sobie, któremu mogą jednak towarzyszyć różne emocje, takie jak: smutek, rozpacz, złość, czy bezradność.

  Istnieje wiele różnych modeli obrazujących etapy przebiegu żałoby. Wyróżniamy:

  I. SZOK - pojawia się zwykle w ciągu pierwszych kilku dni po śmierci bliskiej osoby. Człowiek w żałobie na tym etapie czuje bezradność, wewnętrzny chaos, wzburzenie, niedowierzanie. Nie potrafi dopuścić straty do świadomości, nie wierzy w nią, zaprzecza temu co się stało.

  II. UŚWIADOMIENIE SOBIE NIEODWRACALNOŚCI STRATY - jest to czas przeżywania bardzo gwałtownych oraz sprzecznych uczuć, takich jak jednoczesna złość i tęsknota za zmarłym.

  III. WYCOFYWANIE SIĘ - tej fazie mogą towarzyszyć stany depresyjne, rozpacz, czy skłonność do izolowania się.

  IV. POWRACANIE DO WEWNĘTRZNEJ RÓWNOWAGI - na tym etapie rany związane ze stratą zaczynają się zabliźniać. Odczuwany żal słabnie, osoba przeżywająca żałobę powoli zapomina o cierpieniu, zaczyna snuć plany dotyczące przyszłości.

  V. FAZA ODNOWY - osoba zaczyna na nowo interesować się światem, codziennym życiem, odczuwa radość. Człowiek zaczyna dbać o swoje wewnętrzne potrzeby i uczy się żyć bez zmarłego.

  Jak wspierać osoby będące w żałobie?

  • Bądź blisko, okazuj osobie swoją troskę oraz obecność,

  • Zamiast pocieszać, staraj się przede wszystkim słuchać,

  • Zapewnij osobie przestrzeń na wyrażanie wszystkich uczuć, nawet tych niezgodnych z powszechnie uznawanymi normami (np. złość na zmarłego),

  • Unikaj rad typu „weź się w garść”,

  • Nie poszukuj pozytywnych stron straty, ani nie pomniejszaj jej rozmiarów,

  • Nigdy nie mów, że wiesz, co czuje żałobnik,

  • Pokazuj różne możliwości uzyskania pomocy np. grupy wsparcia dla osób przeżywających stratę bliskich, pomoc psychologa.

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  20-089 Lublin

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 30.11.2022r.

  Dziś pochylimy się nad tematem przemocy seksualnej.

  Czym więc jest przemoc seksualna?

  Przemoc seksualna to każda aktywność skutkująca niechcianym kontaktem w sferze intymnej. Do przemocy seksualnej zaliczamy zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych, molestowanie, gwałt, stosowanie w rozmowie określeń o charakterze seksualnym w poniżający sposób; zmuszanie do obcowania z treściami seksualnymi lub pornograficznymi i wiele innych. W sytuacji doświadczenia przemocy seksualnej potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Przemoc seksualna jest zazwyczaj traumatycznym przeżyciem. U osoby doświadczającej przemocy seksualnej może wystąpić obniżony nastrój, poczucie winy, smutek, szok, strach, zaburzenia depresyjne, czy nawet trauma. Najczęściej osobami doznającymi przemocy seksualnej są kobiety, jednak doświadczają jej także mężczyźni, dzieci czy seniorzy.

  Nikt nie ma prawa zmuszać Cię do czynności seksualnych bez Twojej zgody!

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul.Probostwo 6A,

  20-089 Lublin

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 29.11.2022r.

  Czym jest mobbing?

  Mobbing to działania lub zachowania, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu psychicznym. Mają na celu poniżenie, zastraszenie, izolowanie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. Mobbing wywołuje u osoby pokrzywdzonej strach, lęk, dezorientację, poczucie winy, oraz zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobbing to stosowanie przemocy psychicznej i ekonomicznej.

  Jeśli zatem w Twoim miejscu pracy występuje:

  -zachowania mściwe, złośliwe, mające na celu upokorzenie danej osoby

  -nadużycie władzy i pozycji przez przełożonych

  -wroga komunikacja lub utrudnianie możliwości komunikowania się

  -wpływanie na stosunki społeczne w miejscu pracy

  -pogorszenie sytuacji życiowej i negatywny wpływ na zdrowie pracownika

  -osoba doświadczająca przemocy nie jest w stanie się obronić sama, czuje się zastraszona i nękana

  Jak zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy?

  -stosuj asertywną komunikację w celu stawiania granic mobberowi

  -nie daj się wpędzić w poczucie winy

  -nie ulegaj presji

  -nie pozwalaj na agresję

  -komunikuj wyraźnie, że nie zgadzasz się na takie postępowanie wobec Ciebie

  -szukaj wsparcia wśród pracowników

  -zwróć się do instytucji, które pomogą eliminować tego typu zjawiska w miejscu pracy.

  Nie poddawaj się!

  Zadbaj o Siebie i nie pozwól nikomu, aby miał negatywny wpływ na Twoje zdrowie psychiczne!

  Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście…

  Zapraszamy!

  Centrum interwencji Kryzysowej

  ul. Probostwo 6A,

  20-089 Lublin

  Poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  Telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 28.11.2022r.

  Dziś pochylimy się nad tematem przemocy psychicznej.

  Przemoc psychiczna trudniej jest zdefiniować niż przemoc fizyczną. Przemoc psychiczna jest to forma interakcji z drugim człowiekiem, która sprawia, że czuje się on źle. Za przemoc psychiczną uznawane są wszelkie wyzwiska, upokorzenia, szantaże, groźby i manipulacje. Z czasem przybierają one formę powracającą i nasilającą się. Przemoc psychiczna nie jest tak powszechnie uznawana za problem jak przemoc fizyczna. Co piąty dorosły Polak uważa, że o przemocy można mówić tylko wtedy, gdy na ciele ofiary widać wyraźne ślady, np. siniaki. Jednakże zostawia ona ślady w psychice porównywalne do przemocy fizycznej, jeśli nawet nie głębsze, a jednocześnie niewidoczne dla innych, co utrudnia zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Szczególnie długotrwałe krzywdzenie psychiczne może zaburzać rozwój na wielu obszarach: społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

  Do przemocy psychicznej zaliczamy:

  -Wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii czy pochodzenia,

  -Narzucanie swojego zdania lub poglądów,

  -Stałe ocenianie bądź krytyka,

  -Wmawianie choroby psychicznej,

  -Izolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi,

  -Kontrolowanie oraz wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania,

  -Wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb czy szantażowanie.

  Skutki stosowania przemocy psychicznej:

  -Zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności,

  -Uniemożliwienie podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa,

  -Osłabienie psychicznych i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania,

  -Odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia,

  -Całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy,

  -Stały strach i utrata nadziei,

  -Choroby psychosomatyczne lub zaburzenia np. snu,

  -Ciągły stres, itp.

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul. Probostwo 6A

  poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 27.11.2022r.

  Czym jest przemoc ekonomiczna?

  Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej. Definiuje się ją jako „zachowania mające na celu kontrolę zdolność jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów gospodarstwa domowego. To nadużycia ekonomiczne, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera”.

  Osoba stosująca przemoc ekonomiczną wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku, zmusza do uległości i posłuszeństwa.

  Przemocą ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności.

  Przemoc ekonomiczną jest również niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź niepełnosprawności nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb.

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej.

  ul. Probostwo 6A

  poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 26.11.2022r.

  Czym jest przemoc fizyczna?

  Przemoc fizyczna to wszelkie celowe, intencjonalne działania powodujące urazy na ciele osoby doświadczającej przemocy. O przemocy można mówić gdy:

  - działanie jest zamierzone (ma na celu podporządkowanie i kontrolowanie drugiej osoby)

  - w tej relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą

  - naruszone są prawa osobiste

  - powoduje cierpienie i ból

  Osoby doznające przemocy doświadczają lęku, cierpienia, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy...

  Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia zadzwoń do Centrum Interwencji Kryzysowej

  Centrum interwencji Kryzysowej w Lublinie

  ul. Probostwo 6A

  poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 25.11.2022r.

  25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

  Przemoc to nie tylko przemoc fizyczna. Każda kobieta w swoim życiu może się z nią zetknąć…

  Przemoc rozumiana jest jako umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste drugiego człowieka. Istnieje kilka rodzajów przemocy m. in.:

  -przemoc fizyczna

  -przemoc psychiczna

  -przemoc seksualna

  -przemoc ekonomiczna

  Osoba, która doświadcza przemocy doznaje szkód fizycznych oraz psychicznych. Osoba, która doświadcza przemocy może zmagać się z depresją, poczuciem zagrożenia, napadami paniki, bezsennością, a nawet myślami samobójczymi.

  Każda kobieta ma prawo do życia bez przemocy. Dlatego jeśli widzisz w swoim otoczeniu sygnały świadczące o tym, że ktoś może potrzebować pomocy- reaguj!

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie to miejsce, gdzie szybko znajdziesz pomoc. Zespół doświadczonych specjalistów, a wśród nich psycholog, prawnik czy pracownik socjalny, czekają na Ciebie!

  Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście…

  Zapraszamy!

  Centrum interwencji Kryzysowej w Lublinie

  ul. Probostwo 6A

  poniedziałek - piątek, 7:00 - 19:00

  telefon: 81 466 55 46

  e-mail: pomoc@cik.lublin.eu


  Informacja z dnia 23.11.2022r.

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, że w dniu 25 listopada w godzinach od 9:00 do 15:00 odbywać się będą nieodpłatne porady prawne i konsultacje skierowane do osób starszych.

  Przemoc wobec osób starszych to wciąż temat tabu. Seniorzy stają się ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Jeśli jesteś osobą, która doświadcza tego rodzaju przemocy ze strony bliskich osób lub podejrzewasz, że osoba starsza doznaje przemocy, nie czekaj!

  • Powiedz o tym komuś, do kogo masz zaufanie.

  • Poproś o pomoc specjalistów: policję, centrum interwencji kryzysowej, czy ośrodek pomocy społecznej

  Przemoc wobec starszych osób ma miejsce zarówno w domu jak i w instytucjach opiekuńczych. Osobami stosującymi przemoc są więc członkowie najbliższej rodziny seniora lub opiekunowie instytucjonalni. Osoba starsza jest najczęściej silnie emocjonalnie związana z osobą stosującą przemoc oraz ma z nim długotrwały kontakt.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku:

  • ok. 4 mln osób starszych w Europie pada ofiarą przemocy fizycznej

  • blisko 30 mln osób starszych doświadcza przemocy psychicznej

  • 2,5 tys. osób starszych traci życie

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie to miejsce, gdzie szybko znajdziesz pomoc.

  Zespół doświadczonych specjalistów, a wśród nich psycholog, prawnik czy pracownik socjalny, czekają na Ciebie!

  Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść osobiście…

  Zapraszamy!
  Informacja z dnia 15.11.2022r.

  W związku z realizacją Międzynarodowej Kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie wraz z K1 Fighting Center przy ul. Kleeberga 12a, zaprasza na warsztaty z zakresu samoobrony dedykowane dla pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, osób dotkniętych problemem przemocy oraz wszystkich osób zainteresowanych! Będzie to cykl 6 spotkań w okresie od 21.11.2022 r do 7.12.2022 r., w każdy poniedziałek i środę w godz. 19:00 -20:30 Zapisy odbywają się pod nr 81466 5546 lub osobiście Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ul. Probostwo 6a.
  Informacja z dnia 18.10.2022r.

  "Dziękujemy za zainteresowanie wolontariatem w Centrum Interwencji Kryzysowej”
  Informacja z dnia 23.09.2022r.

  "Zapraszamy, do zapoznania się z ofertą wolontariatu w Centrum Interwencji Kryzysowej”
  Informacja z dnia 06.05.2022 r.

  "Dyżury Wspólnoty Anonimowych Alkoholików”

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w maju i czerwcu 2022 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 8:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.


  Informacja z dnia 24.03.2022 r.

  "Pomoc uchodźcom - bieżące podsumowanie”

  Od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego w Ukrainie pracownicy Centrum byli zaangażowani w udzielanie wsparcia Uchodźcom z Ukrainy. Współuczestniczyli w organizacji pomocy interwencyjnej i psychologicznej Uchodźcom w miejscach masowego tymczasowego zakwaterowania. Udzielono wsparcia rodzinom oferującym pobyt Uchodźcom. Pracownicy Centrum jako pierwsi przedstawili ofertę pomocy osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
  Centrum od 3 marca uruchomiło specjalną linię telefoniczną, która działa 6 dni w tygodniu świadcząc pomoc psychologiczną w języku ukraińskim. Całodobowo prowadzony jest również dyżur mobilnego psychologa, aby w razie konieczności udzielenia wsparcia dojechać na miejsce zgłoszenia o każdej porze dnia, czy nocy. Centrum pozyskało do stałej współpracy wolontariuszy ukraińskojęzycznych są to studenci psychologii jak i osoby posiadające wykształcenie psychologiczne. Wolontariusze obsługują infolinię, oraz wspierają psychologów i interwentów w tłumaczeniu rozmów z Uchodźcami.
  Ponadto Centrum Interwencji Kryzysowej systematycznie prowadzi wizyty psychologów i wolontariuszy w Interwencyjnych Punktach Noclegowych rozmieszczonych na terenie Miasta Lublin. W punktach prowadzona jest identyfikacja potrzeb w celu natychmiastowego udzielania pomocy. Utrzymywany jest stały kontakt z koordynatorami punktów w celu monitorowania sytuacji. Warto zauważyć, że pracownicy CIK podjęli 30 interwencji w miejscach pobytu Uchodźców, podczas których udzielono wsparcia 79 osobom w kontakcie bezpośrednim. Stale udzielane jest wsparcie poprzez kontakt telefoniczny.
  Oprócz działań interwencyjnych kadra interwentów stale podnosi kompetencje, by korzystać z jak największych zasobów podczas niesienia pomocy uchodźcom.
  Centrum prowadzi szeroką współpracę z innymi instytucjami, w szczególności z MOPR w Lublinie, Strażą Miejską, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin zaangażowanymi w niesienie pomocy uchodźcom, z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie, organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Sempre a Frente, która świadczy pomoc psychologiczno-interwencyjną dzieciom, jak również uczelniami wyższymi i innymi podmiotami udzielającymi wsparcia Uchodźcom.  Informacja z dnia 04.03.2022 r.

  „Lublin solidarny z Ukrainą - informacje”  Informacja z dnia 03.03.2022 r.

  „Ulotki La Strada.”
  Informacja z dnia 03.03.2022 r.

  „Informacja dla osób pomagającym uchodźcom.”


  Uchodźcy z Ukrainy są w bardzo trudnej sytuacji, wiele osób włączyło się w pomoc poszkodowanym wojną.
  Pragniemy podkreślić, że pomaganie jest zadaniem wymagającym, a żeby pomagać skutecznie warto samemu być w dobrej formie.
  Mimo, że okazujesz wsparcie, masz prawo czuć przytłoczenie, bezsilność, lęk i napięcie.
  Nie czekaj aż napięcie wzrośnie- zgłoś się na spotkanie z psychologiem w CIK.  Informacja z dnia 25.02.2022 r.

  „INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY”
  Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:
 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

 • Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

  Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

  Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

  Punkty recepcyjne:

  wojewodztwo lubelskie:
 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle; https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png

 • województwo podkarpackie:
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png
 • Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama hhttps://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png


 • Co dalej?

  Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:
 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.


 • Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

  Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75  Informacja z dnia 22.02.2022 r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - harmonogram dyżurów eksperckich”

  W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą oferowali swoją pomoc w formie dyżurów telefonicznych. Wszystkie potrzebujące wsparcia osoby mogą w określonych terminach uzyskać bezpłatną fachową pomoc i informację związaną z przestępczością, jak również poznać prawa przysługujące ofierze przestępstwa.

  Harmonogram dyżurów eksperckich:

  21.02.2022r. godz.
  10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód (kurator zawodowy), tel. 81 464 89 58

  22.02.2022r. godz.
  8.00-9.00, Ośrodek Leczenia Uzależnień (terapeuta uzależnień), tel. 81 750 44 06
  9.00-10.00, Komenda Miejska Policji (funkcjonariusz Wydziału Prewencji), tel. 47 811 50 42
  9.00-11.00, Centrum Interwencji Kryzysowej (dyrektor), tel. 81 466 55 47
  9.00-11.00, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pracownik socjalny), tel. 888 696 492
  10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód (kurator zawodowy), tel. 502 618 383
  10.00-12.00, Prokuratura Okręgowa w Lublinie (prokurator), tel. 81 528 82 36

  23.02.2022r. godz.
  8.30-10.30, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (prawnik), tel. 511 771 067
  9.00-10.00, Komenda Miejska Policji (funkcjonariusz Wydziału Prewencji), tel. 47 811 50 42
  9.00-11.00, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pedagog), tel. 510 378 960

  24.02.2022r. godz.
  10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód (kurator zawodowy), tel. 502 618 383
  10.00-12.00, Prokuratura Okręgowa w Lublinie (prokurator), tel. 81 528 82 36

  25.02.2022r. godz.
  10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 , Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR (pracownik socjalny), tel. 81 466 54 86

  Powyższy harmonogram wraz z dodatkowymi informacjami na temat dyżurów przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej możecie znaleźć Państwo pod tym linkiem.

  Zapraszamy do kontaktu
  Adam Mołdoch
  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Informacja z dnia 21.02.2022 r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”


  W dniach 21-27.02.2022r. obchodzimy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jak co roku włącza się w działania na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez świadczenie pomocy specjalistycznej m.in.: psychologicznej i prawnej

  W terminie od 21.02.2022 r. do 24.02.2022r. w godzinach od 7-19 - każdy kto odwiedzi naszą placówkę w Lublinie przy ul. Probostwo 6a będzie miał możliwość spotkania z psychologiem, terapeutą lub pracownikiem socjalnym. Na spotkanie lub teleporadę można też umówić się telefonicznie pod nr 733 588 600. Dyżur prawnika zaplanowano na dzień 25.02.2022 r. w godzinach 9-19. Istnieje możliwość spotkania w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym przy ul. Północnej 125 lub konsultacji telefonicznej, w zależności od potrzeb i możliwości.(obowiązują zapisy pod nr 733 588 600)

  Dodatkowo od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. na funpagefacebook umieszczane będą artykuły i infografiki dotyczące tematyki związanej z przestępczością. Pojawią się tematy dotyczące: wypadków komunikacyjnych, stalkingu, gwałtu, molestowania seksualnego i innych przestępstw, oraz psychologicznych skutków przestępstw.  Informacja z dnia 23.11.2021 r.

  „16 Dni Bez Przemocy”

  Instytucje Miasta Lublin po raz kolejny biorą udział w Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”, która będzie realizowana w terminie 25.11.2021r.- 10.12.2021r. W ramach Kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Prokuratury Okręgowej w Lublinie będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy.

  W terminie 25.11-10.12.2021r. w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym Centrum Interwencji Kryzysowej, znajdującym się przy ul. Północnej 125 w Lublinie pełnione będą dyżury psychologów, w godz. 14.00-16.00. Każda osoba mająca pytania dotyczące przemocy będzie mogła zwrócić się do Centrum o pomoc osobiście lub pod nr tel. 733-588-600.

  W siedzibie CIK przy ul. Probostwo 6a proponujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji dla par pod nazwą „Porozumienie bez przemocy”, dla osób skonfliktowanych, aby świadomie zapobiegać zjawisku przemocy w rodzinie - w dniach 30.11.2021r., 01.12.2021r., 08.12.2021r., w godzinach 15.00-19.00. Zapisy na mediacje prowadzone będą pod numerem tel.: 81-466-55-46.

  Także w siedzibie CIK odbędą się otwarte warsztaty prawne dla osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy (dla osób zagrożonych przemocą, świadków, osób wspierających ofiary przemocy). Dokładny termin podany zostanie po zebraniu grupy. Zapisy także pod numerem telefonu 81-466-55-46.

  Podczas kampanii odbędą się wykłady prowadzone przez pracowników CIK na lubelskich uczelniach KUL, UMCS oraz WSEI, podczas których przekazywane będą treści dotyczące przemocy oraz pomocy CIK świadczonej dla mieszkańców Miasta Lublin, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

  W dniu 29 listopada 2021 r. w godzinach 12.00-14.00 odbędzie się dyżur telefoniczny Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką przemocy w rodziny. Telefon 81 528-82-36.
  Ponadto w dniach 30 listopada oraz 07 grudnia 2021 r. w godzinach 08.00 – 15.00 adwokaci - przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej będą udzielać nieodpłatnych porad telefonicznych, z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego.

  30 listopada 2021:
 • Telefon 601-149-997, w godzinach 08.00-10.30
 • Telefon: 506-845-175, w godzinach 09.00-15.00
 • .
 • Telefon: 600-403-345, w godzinach 09.00-15.00
 • Telefon: 795-640-630, w godzinach 13.00-15.00


 • 7 grudnia 2021:
 • Telefon: 502-782-942, w godzinach 08.00-10.00
 • Telefon: 506-041-028, w godzinach 08.00-10.00
 • .
 • Telefon: 795-640-630, w godzinach 12.00-14.00
 • Telefon: 509-498-558, w godzinach 11.00-15.00

 • Wszystkie osoby zainteresowane mogą także skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, świadczonego przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
   
  Poradnictwo będzie świadczone w terminach:

 • 25-26 listopada 2021r., w godz. 09.00-13.00, tel. 81 466-54-86
 • 29 listopada - 03 grudnia 2021r., w godz. 09.00-13.00, tel. 81 466-54-86
 • 06-10 grudnia 2021r., w godz. 09.00-13.00, tel. 81 466-54-86

 • Kampania zakończy się wydarzeniem plenerowym pn.: „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” organizowanym we współpracy z Lubelskim Klubem Morsów, które odbędzie się przy tamie na Zalewie Zemborzyckim w dniu 12.12.2021r. Wspólnie z lubelskimi morsami będziemy propagować zachowania bez przemocy, udzielać informacji, rozdawać ulotki, zachęcać osoby zainteresowane do kontaktu z Centrum Interwencji Kryzysowej.

  Wszystkie osoby podzielające hasło morsowania bez przemocy zapraszamy do wspólnej kąpieli lub kibicowania.

  Zapraszamy
  Adam Mołdoch
  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Informacja z dnia 20.09.2021 r.

  Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób
  ze szczególnymi potrzebami

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

  Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

  Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 • Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub info
 • rmacyjno-komunikacyjnym,.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 • Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Dyrektor Centrum niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres:  ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cik.lublin.eu
 • poprzez ePUAP: /LCIK/SkrytkaESP

 • Wniosek - wzór - o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.DOCX
  Klauzula informacyjna.pdf


  Informacja z dnia 28.05.2021 r.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a będzie nieczynne.

  Jednocześnie wskazujemy, iż dyżur psychologiczny będzie pełniony w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym przy ul. Północna 125 pod nr. tel.: 733 588 600 oraz w ramach Całodobowego Telefonu Zaufania pod nr. tel.: 733 588 900


  23 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021.

  W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 22 – 28 lutego 2021 r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie po raz kolejny włącza się w tę inicjatywę oferując nieodpłatne konsultacje psychologiczne i prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy, świadków przemocy – zgodnie z harmonogramem:

  Dyżury psychologiczne:
  22-23.02.2021r. w godz.: 15-17 pod nr. tel.: 733-588-600
  24-26.02.2021r. w godz.: 10-12 pod nr. tel.: 733-588-600
  Dyżury radcy prawnego:
  23 i 25.02.2021r. w godz.: 15-17 pod nr. tel.: 510-842-679

  Konsultacji będą udzielali pracujący w Centrum psychologowie, terapeuci i prawnicy, którzy będą odpowiadali na Państwa pytania oraz świadczyli pomoc specjalistyczną.
  Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia Naszego profilu na FB, na którym zamieszczane będą treści dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem:
  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublnie - Facebook


  Informacja z dnia 17 grudnia 2020 r.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r (Wigilia Bożego Narodzenia) Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie będzie nieczynne.
  Jednocześnie wskazujemy, iż dyżur psychologiczny będzie pełniony w ramach Całodobowego Telefonu Zaufania pod nr. tel. 733 588 900.


  Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

  W związku z obchodami kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć, w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie będą odbywały się codziennie od 25.11.2020r. do 10.12.2020r. w godzinach od godz.14:00 do godz.16:00 pod numerem tel. 733-588-600 konsultacje dla osób doświadczających przemocy, zagrożonych oraz świadków przemocy.

  Konsultacji będą udzielali pracujący w Centrum psychologowie i terapeuci, którzy będą odpowiadali na Państwa pytania oraz świadczyli pomoc spacjalistyczną.

  Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia Naszego profilu na FB, na którym zamieszczane będą treści dotyczące przemocy:
  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublnie - Facebook


  Informacja z dnia 09 października 2020 r.

  Informujemy, iż w czasie pandemii Covid-19 nasza instytucja kontynuuje świadczenie pomocy psychologiczej i prawnej osobom w kryzysie. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zalecamy kontakt ze specjalistami drogą telefoniczną. W uzasadnionych przypadkach możliwe są spotkania osobiste.


  Procedura bezpieczeństwa w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie w trakcie epidemii COVID-19

  Informujemy, iż z dniem 01.06.2020 r. Centrum Interwencji Kryzysowej wznawia przyjęcia klientów w kontakcie bezpośrednim. W trosce o klientów i pracowników opracowane zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące na czas epidemii COVID-19.
  [Procedura bezpieczeństwa w Centrum Interwencki Kryzysowej w Lublinie na czas epidemii COVID-19]

  W celu zminimalizowania ryzyka w dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystnia z pomocy psychologicznej i prawnej drogą telefoniczną. Zapisy na spotkania telefoniczne prowadzone są pod numerami: 81 466 55 46 oraz 733 588 600

  Osoby chcące skorzystać z bezpośredniej formy kontaktu z psychologiem lub prawnikiem prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla klientów:
  [Wytyczne dla klientów]

  Jednocześnie informujemy, iż przy każdej wizycie w naszej placówce wymagane jest wypełnienie oświadczenia:
  [Oświadczenie]


  Informacja o placówkach świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Zapraszamy do zapoznania się z listą instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Lublin.

  Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


  Kilka prostych sposobów na codzienny stres
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka


  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  Informacja z dnia 13 marca 2020 r.

  W związku z wystąpieniem przypadków zakażenia koronawirusem na terenie woj. lubelskiego Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej uprzejmie prosi, w miarę możliwości o ograniczenie bezpośrednich wizyt w siedzibie Centrum przy ul. Probostwo 6A. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, w tym za pośrednictwem Całodobowego Telefonu Zaufania lub drogą elektroniczną.

  W związku z powyższym zawieszone są również zajęcia grupowe - do odwołania.


  Informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  www.gov.pl/koronawirus


  Warsztaty umiejętności wychowawczych "Rodzeństwo bez rywalizacji"

  Serdecznie zapraszamy na II część warsztatów "Rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc dzieciom, by samemu żyć z godnością", adresowanych do Rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i brali już udział w pierwszej części warsztatów "Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały..."

  Tematyka zajęć:
  - Skąd się bierze zazdrość o rodzeństwo?
  - Jak sobie radzić z rywalizacją między dziećmi?
  - Ryzyko porównywania
  - Sprawiedliwość w rodzeństwie
  - Role w rodzinie
  - Co robić, gdy dzieci kłócą się i biją?
  - Długi konflikt między dziećmi – rodzic mediator
  - Jak pomóc dzieciom w odkrywaniu korzyści płynących z dzielenia się i współpracy
  - Najstarsze, średnie, najmłodsze - znaczenie kolejności urodzin

  ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
  * Odbywają się cyklicznie co tydzień, w godzinach 16.00 – 19.00
  * Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 19 marca 2020
  * Miejsce warsztatów: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6A
  * Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 81 466 55 47 lub osobiście w siedzibie Centrum  Dyżury lekarza/koordynatora

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 15 października, 12 listopada oraz 10 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka..  Pomoc psychologiczna w związku z pożarem DPS przy ulicy Głowackiego

  W związku z pożarem DPS przy ulicy Głowackiego zachęcamy:
  - osoby zaangażowane w gaszenie pożaru i ewakuację pensjonariuszy,
  - osoby będące świadkami,
  - rodziny osób przebywających w DPS,
  - wszelkie osoby zaangażowane w pomoc lub dotknięte wydarzeniami związanymi z pożarem
  na konsultacje psychologiczne w CIK.


  Nasz zespół czeka na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 19.00.


  Informacje o programie Korekcyjno-Edukacyjnym

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż prowadzi rekrutację do kolejnego cyklu zajęć grupowych organizowanych w ramach programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny zakłada, że jego uczestnicy:

  • zmienią sposób funkcjonowania rezygnując ze stosowania przemocy,
  • zweryfikują przekonania na temat przemocy,
  • nauczą się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze prowadzące do stosowania przemocy,
  • nauczą się nowych umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
  • wezmą odpowiedzialność za swoje zachowanie,
  • odzyskają poczucie kontroli nad własnym życiem w różnych jego obszarach.

  Program zakłada realizację 60 godzin spotkań grupowych, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

  Zapisy do programu prowadzone są w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6a w godzinach 7.00 – 19.00 lub telefonicznie pod nr 81 466 55 46.

  Rozpoczęcie zajęć grupowych przewidziano na sierpień 2019 r., konsultacje indywidualne odbywają się na bieżąco.

  Osoba do kontaktu – Pani Kamila Murat-Rycek.

  Zapraszamy również osoby spoza Lublina.


  Informacja z dnia 28 czerwca 2019 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 1 lipca, 5 sierpnia oraz 2 września czerwca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


  Nabór do grup terapeutycznych w CIK

  Aktualnie prowadzony jest nabór do grup terapeutycznych:

  - Program Korekcyjno-Edukacyjny (dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie)

  termin rozpoczęcia: sierpień 2019

  - Warsztaty "Szkoła dla Rodziców"
  termin rozpoczęcia: wrzesień 2019

  - Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
  termin rozpoczęcia: wrzesień 2019

  - Grupa DDA i DDD
  termin rozpoczęcia: wrzesień 2019


  Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 81 466 55 46


  Informacja z dniam 25 marca 2019 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 2 kwietnia, 7 maja oraz 4 czerwca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019 r.

  W dniach od 18-24 lutego 2019 r. obchodzimy 19. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

  Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

  W ramach obchodu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej na bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne.
  Więcej informacji

  Informacja z dnia 2 stycznia 2019 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w 2019 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.


  "Szkoła dla Rodziców"

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na warsztaty "Szkoła dla Rodziców", w których nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych.

  ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
  Więcej informacji


  Informacja z dnia 31 grudnia 2018 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje,iż w 2019 r. w dniach: 23 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca, 25 września, 23 października, 27 listopada, 18 grudnia w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
   
  Zapraszamy na spotkania wszystkie osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


  Informacja z dnia 17 grudnia 2018 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 8 stycznia, 12 lutego oraz 12 marca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


  Informacja z dnia 3 listopada 2018 r.

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie w ramach realizowanej w 2018r. kampanii społecznej opracował plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierający wykaz instytucji świadczących bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyczy problem przemocy. ..  

  Plakaty zostaną rozmieszczone w instytucjach publicznych Miasta Lublin. Zachęcamy Mieszkańców Lublina do zapoznania się z treścią plakatu oraz o kontakt z poszczególnymi instytucjami świadczącymi bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

  Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r.


  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 września, 2 października, 23 listopada i 4 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..
   

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


  Informacja z dnia 27 czerwca 2018 r.

  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d zorganizował prelekcję skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne).

  Więcej informacji

  Informacja z dnia 11 czerwca 2018 r.

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uprzejmie informuje i zaprasza na prelekcję organizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny, skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne), w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty.
  Spotkanie dotyczyć będzie m. in. ustawowego obowiązku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, z chwilą powzięcia podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, narzędzia jakim jest dla Sądu i Prokuratury procedura Niebieskiej Karty, sposobu wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, współpracy w ramach grup roboczych, a także konieczności zawiadamiania określonych służb o podejrzeniu przestępstwa.
   
  Prelekcja odbędzie w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Sali nr 401 Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d.

  Adam Mołdoch
  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Informacja z dnia 24 maja 2018 r.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 czerwca, 3 lipca oraz 13 sierpnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..  

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.  Konferencja szkoleniowa 11-12 kwietnia 2018 r.

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. konferencję szkoleniową - pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka - pt. „Interwencja kryzysowa w praktyce, zdarzenia masowe, współdziałanie służb”.  

  Inauguracja konferencji odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym. W dniu 12.04.2018 r. przeprowadzone będą 4 warsztaty tematyczne z zakresu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych.   
  Więcej informacji


  INFORMACJA z dnia 2018-01-29.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
   

  Akcja pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  W ramach obchodu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na Dni Otwarte w godzinach od 11 do 15 w dniach od 20.02. do 23.02. 2018 r. bez potrzeby wcześniejszego umówienia się.
   
  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

  Więcej informacji


  INFORMACJA z dnia 2018-01-02.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w 2018 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 16 stycznia, 26 lutego oraz 19 marca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
   

  INFORMACJA z dnia 2017-10-09.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 27 października, 17 listopada oraz 08 grudnia br., w godz. 900 – 1200 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
   

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 09 października, 06 listopada oraz 04 grudnia br., w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
   


  Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy

  W okresie od czerwca do grudnia 2017 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje projekt „Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy”.  

  Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

  W ramach programu utworzono poradnię internetową dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.
  Napisz:  sosprzemoc@cik.lublin.eu, zgłoś problem w sprawach przemocy domowej.
   

   
  Więcej informacji


  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza w każdy trzeci czwartek miesiąca.

  Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty. Pierwszy dyżur planowany jest na 21.09.2017 r. (czwartek).
   


  Nabór do grupy dla kobiet.

  Zapraszamy Cię do udziału w grupie psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jest to cykl 13 dwugodzinnych spotkań odbywających się w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Centrum i umówienia się na wstępną konsultację.
  Prowadzenie: Marcin Jarecki i Katarzyna Popko.


  Jeżeli doświadczasz przemocy w domu rodzinnym i chcesz:
  • Zdobyć wiedzę o tym, czym jest przemoc
  • Poznać mechanizmy występowania przemocy w rodzinie
  • Dowiedzieć się w jaki sposób przepisy prawa pomagają bronić się przed przemocą w rodzinie
  • Zmienić swój sposób myślenia na temat przemocy
  • Nauczyć się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Poznać własne prawa i uczyć się je egzekwować

  Nie zwlekaj i zapisz sie do grupy!


  Jak wychowywać bez klapsa?

  "Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
  Podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania. Poniżej znajdziesz broszurę, odnośniki i artykuły, które pozwolą Ci odpowiedzieć na pytania jak to zrobić.”
  (Źródło: http://dobryrodzic.fdn.pl/wychowanie-bez-przemocy-0?cat1=&cat2=663&cat3=).

  Więcej informacji


  Programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.


  Więcej informacji

  Wolontariusz poszukiwany.

  Poznaj interwencję kryzysową w praktyce.
   
  Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza wolontariuszy do współpracy. Celem naszej działalności jest świadczenie interwencyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej w związku z różnego typu kryzysami.

  Więcej informacji


  Otwarcie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

  W dniu 28.04.2016 r. przy ul. Północnej 3 w Lublinie odbyła się uroczystość inauguracji działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, funkcjonującego w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
   
  Na zaproszenie władz miasta oraz Dyrekcji Centrum odpowiedzieli przedstawiciele m.in. Rady Miasta Lublin, służby zdrowia, instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
  Uroczystość otwarcia Ośrodka poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej.

  Galeria zdjęć z otwarcia OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji).
   
  Więcej informacji


  Warsztaty Edukacji Prawnej.

  Zapraszamy do uczestnictwa w Bezpłatnych Otwartych Warsztatach Edukacji Prawnej.
   
  Podczas spotkań na warsztatach nauczysz się między innymi, jak redagować pisma do sądów i innych instytucji, jak rozumieć korespondencję przychodzącą z sądów i urzędów, jak radzić sobie z urzędnikami. :)

  Więcej informacji


  „Kierunek poMOC” - program wolontariacki CIK

  W sobotę miało miejsce podsumowanie części szkoleniowej naszego nowego projektu „Kierunek poMOC”.
   
  Projekt ma na celu wyposażyć naszych wolontariuszy w wiedzę i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej. Sobota była dniem sprawdzianu kompetencji naszych wolontariuszy. Wszyscy dzielnie przeszli przez „tor przeszkód” przygotowany przez naszych pracowników: Marcina, Kamilę, Beatę i Natalię. Serdecznie gratulujemy! Przed nami dalsza część programu wolontariackiego „Kierunek poMOC” – praktyka w CIK.
  Więcej informacji

  Projekt „Razem przez NIEmoc”

  Lubelski projekt „Razem przez NIEmoc” najlepszy z 12 projektów, które wygrały granty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Projekt obejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o charakterze zapobiegawczym, edukacyjno-informacyjnym, jak również skierowane bezpośrednio do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą domową. Szeroki wachlarz oddziaływań obejmuje zajęcia warsztatowe dla dorosłych i dzieci: dla rodziców, par małżeńskich, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób mających problemy ze złością oraz dla dzieci.
  Więcej informacji

  Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sytuacjach

  Dzieci czasem uczestniczą w trudnych dla siebie sytuacjach, trudno im wtedy poradzić sobie z tym, co nowe inne i nieznane.
  Jeżeli wiesz, że twoje dziecko mogło być świadkiem trudnej dla siebie sytuacji możesz rozpocząć z nim rozmowę ... .
  Więcej informacji


  Nie pozwól zamarznąć, reaguj!

  Jak udzielić pierwszej pomocy ofierze mrozu?

  Od kilku dni odnotowujemy niskie temperatury. Sytuacja taka może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Każdej zimy wiele osób umiera z wychłodzenia organizmu. Tymczasem wiele z nich można uratować, udzielając choćby podstawowej, pierwszej pomocy.

  Więcej informacji

  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku od 24 lutego do 1 marca 2014 roku na terenie całego kraju trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
   
  Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie pomocy tym osobom.

  Więcej informacji


  Pomoc ofiarom pożaru.

  Pomoc ofiarom pożaru kamienicy przy Al. Spółdzielczości Pracy 42.

  Więcej informacji