Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Konferencja szkoleniowa 11-12 kwietnia 2018 r.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. konferencję szkoleniową - pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka - pt. „Interwencja kryzysowa w praktyce, zdarzenia masowe, współdziałanie służb”.

Inauguracja konferencji odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym. W dniu 12.04.2018 r. przeprowadzone będą 4 warsztaty tematyczne z zakresu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych.
 

Na Konferencję zapraszamy specjalistów z ośrodków interwencji kryzysowej z całej Polski oraz przedstawicieli służb i instytucji współpracujących z OIK-ami w obszarze interwencji kryzysowej i zabezpieczania zdarzeń kryzysowych. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy praktycznej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizowania pomocy po zaistnieniu sytuacji kryzysowej, szczególnie o charakterze masowym. Wybór tematu podyktowany był występującymi w Polsce coraz licznej zdarzeniami wymagającymi współdziałania różnych służb w zabezpieczaniu, udzielaniu wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio poszkodowanym, rodzinom ofiar, świadkom wydarzeń traumatycznych (katastrofy budowlane, wypadki w ruchu drogowym o charakterze masowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób zdarzenia w miejscach użyteczności publicznej, powodzie, inne). Wykładowcami są praktycy z dużym doświadczeniem.

Partnerami konferencji są: Port Lotniczy Lublin oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna W celu zgłoszenia swojego udziału w Konferencji i warsztatach proszę pobrać i po wypełnieniu przesłać na adres mailowy Centrum Interwencji Kryzysowej – pomoc@cik.lublin.eu, formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona!
        W załącznikach do pobrania:

            Program konferencji
            Formularz zgłoszeniowy


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.