center

Misja CIK w Lublinie

Cele i zadania.
Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:
 • przemocą w rodzinie
 • uzależnieniem własnym lub członka rodziny
 • niepełnosprawnością
 • długotrwałą lub ciężką chorobą własną lub członka rodziny
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych
 • potrzebą ochrony macierzyństwa
 • kryzysami osobistymi
 • zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi (np. strata bliskich osób, utrata pracy, napad, gwałt, próba samobójcza)
 • utratą ciąży (poronienie, aborcja).

Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Celem działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu - wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta dotyczącym osób nietrzeźwych naruszających szeroko rozumiany porządek publiczny, zagrażających swojemu życiu lub zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób.

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

Specjaliści pracujący w CIK

W skład zespołu pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej wchodzą:
 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • pedagodzy
 • pracownicy socjalni
 • prawnik (wyłącznie dla klientów korzystających z pomocy psychologicznej w CIK)
 • specjaliści ds. uzależnień
Od naszych pracowników uzyskasz poradę i pomoc.


Udzielamy pomocy w sytuacjach

Jeżeli samodzielnie nie radzisz sobie z problem gdy:
 • jesteś w kryzysie
 • żyjesz w ciągłym stresie lub czujesz, że zostałeś sam ze swoimi problemami…
 • doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem…
 • borykasz się z uzależnieniem osoby bliskiej…
 • czujesz, że tracisz kontakt z własnym dzieckiem…
 • szukasz wsparcia po starcie bliskiej osoby…

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie.

Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin.

Więcej informacji